Általános Adatvédelmi Tájékoztató2019-06-17T08:47:52+00:00

Adatvédelmi Tájékoztató a Weboldalon és azon keresztül megvalósuló adatkezelésekről

A GLAZER DATA & SYSTEMS Dr. Glázer Noémi e. v.  (a továbbiakban GDSyst) tiszteletben tartja az Ön adatvédelemhez fűződő jogait és jogos érdekeit, személyhez fűződő jogait, a megadott személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározottak szerint kezeli.

A jelen Tájékoztató célja, hogy Ön a személyes adatok kezelésével kapcsolatos minden fontos tényről átlátható, egyértelmű és részletes tájékoztatást kapjon.

http://www.gdsyst.com/

 • A weboldal használata, melyet Ön, mint weboldal látogató használ, nem igényel regisztrációt, vagy személyes adatok megadását.
 • Személyes adatok megadása akkor szükséges, ha Ön igénybe szeretné venni a GDSyst által nyújtott szolgáltatást, mely az Adatvédelmi Hírmondó, valamint a GDPR gyakorlati kézikönyv megrendelése.

Önt az Adatvédelmi Hírmondó és a GDPR gyakorlati kézikönyv megrendelése előtt a GDSyst tájékoztatja ezen szolgáltatásokra vonatkozó személyes adatok kezeléséről.

Adatvédelmi Hírmondó Adatvédelmi Tájékoztatója: itt érhető el.

GDPR gyakorlati kézikönyv Adatvédelmi Tájékoztatója: itt érhető el.

Adatvédelmi és egyéb képzés Adatvédelmi Tájékoztatója: itt érhető el.

Kattintson a képre nagyításhoz

A jelen Adatvédelmi Tájékoztatót közzé tevő és alkalmazó vállalkozás adatai

GLAZER DATA & SYSTEMS Dr. Glázer Noémi egyéni vállalkozó
Székhely:              2800 Tatabánya, Búzavirág utca 4. 2. emelet
Képviseli:               Dr. Glázer Noémi
Telefonszám:        +36 31/ 781-62-64 / +36 31/ 780-44-12
E-mail cím:            gdsyst@gdsyst.comiroda@gdsyst.hu
Weboldal:             http://www.gdsyst.com/
Nyilvántartási szám:     52267161
Adószám:                       68798022-2-31

Alapelvek

A GDSyst tevékenysége során alkalmazott, a személyes adatok kezelésére vonatkozó adatvédelmi irányelvei

 • A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára megfelelő, világos, átlátható módon és egyértelmű tájékoztatása mellett kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 • A személyes adatok gyűjtése, kezelése, illetve felhasználása csak az adatkezelés céljával összhangban történik („célhoz kötöttség”);
 • A vállalkozás a szükségesnél több személyes adatot nem gyűjt, kezel, illetőleg dolgoz fel. A személyes adat az adatkezelés céljai szempontjából megfelelő és releváns kell legyen, és a szükségesre kell korlátozódnia („adattakarékosság”);
 • A személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük. Minden észszerű intézkedést meg kell tennie a vállalkozásnak annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse, valamint rendszeresen felül kell vizsgálja a személyes adatokat („pontosság”);
 • A vállalkozás a megfelelő technikai, szervezési intézkedéseket tesz a személyes adatok védelme érdekében, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve, valamint a technikai védelmet folyamatosan fejleszti és felülvizsgálja („adatvédelem elve”)
 • A vállalkozás megelőzően, világosan és egyértelműen, továbbá személyre szabottan az érintett kérésére az adatvédelemmel kapcsolatos tájékoztatást megadja („tájékoztatás elve”)
 • A vállalkozás az adatvédelmi incidens esetén a szükséges védelmi lépéseket, továbbá intézkedéseket megteszi („adatvédelmi incidensek kezelése”)

A főbb irányadó jogszabályok a GDSyst tevékenysége során

 • GDPR (általános adatvédelmi rendelet) – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről);
 • Adatvédelmi törvény – Az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Infotv., adatvédelmi törvény);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (2:43. § (e) pont)
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.);
 • Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során;
 • 1995. évi CXIX. Törvény („Katv.”)- a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcím adatok kezeléséről;
 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
 • 2000. évi C. törvény a számvitelről
 • 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről
 • 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről

Az adat forrása

Az Ön személyes adatait a GDSyst részére:

 • Ön, (például a kapcsolatfelvételkor, önéletrajz megküldésekor, ajánlatkéréskor megadott adatok)
 • az Ön képviseletében (részünkre is igazoltan) az adatszolgáltatásra is kiterjedő meghatalmazással rendelkező személy
 • az Ön adatait a részünkre megküldő harmadik fél

szolgáltatja.

Az egyéb adatokat az információtechnológiai rendszereink automatikusan gyűjtik, amikor meglátogatja honlapunkat. Ezek főként technikai jellegű adatok (pl. IP cím, oldal megnyitásának időpontja). Az adatok gyűjtése a honlapunkra belépéskor automatikus.

Amennyiben az Önre vonatkozó személyes adat valamely okból nem Öntől érkezett, a GDSyst ennek észlelése esetén, illetőleg, ha Ön jelzi ezt, akkor a kérelmére azonnal törli a jogszerűtlenül a GDSyst részére átadott valamennyi személyes adatot, kivéve, ha az adatok kezelése az Ön, a GDSyst vagy más személy jogos érdekéből, jogszabályi kötelezettség okán, vagy az Ön vagy más személy  létfontosságú érdekekéből  szükséges.

A GDSyst az alábbiak alapján (cél, jogalap) gyűjti az adatait:

Adatkör Adat Cél Jogalap
A weboldalon feltűntetett e-mail címre megküldött állásra jelentkezők adatai

Adatkezeléssel érintettek: Az önéletrajzot beküldő természetes személy(ek)

Név
Cím
Telefonszám
E-mail cím
Önéletrajz
Esetleg motivációs levél
Az új munkatársak kiválasztása, ennek körében az álláspályázat elbírálása Hozzájárulás
A weboldalon feltűntetett e-mail címen keresztül a GDSyst szolgáltatásai iránt érdeklődés

Adatkezeléssel érintettek: Az érdeklődő természetes személy(ek)

Név
Telefonszám
E-mail cím
Informálás, értesítés, tájékoztatás (kapcsolattartás) Hozzájárulás

Szerződéskötés esetén megelőző tájékozódás (Szerződéses jogalap)

Vállalati (céges) adatok
Név
Telefonszám
E-mail cím
Cím (székhely, telephely)
Informálás, értesítés, tájékoztatás (kapcsolattartás) Szerződéskötés esetén megelőző tájékozódás (Szerződéses jogalap)
A szolgáltatás kapcsán a cég képviseletében eljáró kapcsolattartó személyek
Neve
Telefonos és elektronikus levelezési elérhetősége,
Beosztása,
A telefonos és elektronikus, illetőleg papír alapú adattovábbítások adattartalma
Informálás, értesítés, tájékoztatás (kapcsolattartás) A GDPR 6. cikk (1) (f) pontja szerint a GDSyst szolgáltatásai iránt érdeklődő vállalkozás jogos érdekében veszi át és kezeli a személyes adatokat a célhoz szükséges mértékben és ideig
Árajánlat kéréshez kapcsolódó adatok

Adatkezeléssel érintettek: Az árajánlatot kérő személy(ek)

Név
Cím
Telefonszám
E-mail cím
GDPR az üzletszerű gazdasági tevékenységet végző egyéni vállalkozók adatait nem védi
Az árajánlat elkészítéséhez és egyeztetéshez szükséges Szerződéskötés esetén megelőző tájékozódás (Szerződéses jogalap)
A weboldalon feltűntetett e-mail címre megküldött panasz adatai

Adatkezeléssel érintettek: A panasszal élő fogyasztók, illetőleg a panasszal élő fogyasztó nevében panaszt tett személy(ek)

Fogyasztó neve
Fogyasztó címe
Panasz előterjesztésének helye, ideje, módja
Fogyasztó által leírt vagy egyéb módon ismertetett panasz tartalma
Jegyzőkönyvet felvevő személy
Telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás (például e-mail vagy direkt üzenetek) útján érkezett panasz esetén a panasz egyedi azonosító sorszáma
A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § alapján amennyiben panasz érkezik, és azt szóban terjesztették elő, és azonnal elintézni nem tudjuk, illetőleg az idézett jogszabályi hely alapján más módon (rögzítetten) érkezett, a panasz tekintetében az adatok kötelező kezelését jogszabály írja elő. Jogszabályi kötelezettség
Weboldal működtetéshez kapcsolódó adatok

Adatkezeléssel érintettek: A weboldalt látogató(k)

IP cím

A GDSyst weblapjának tűzfalvédelme
egyéb IP cím bekérés esetén
Jogos érdek

Hozzájárulás

Weboldal működtetéshez kapcsolódó adatok

Adatkezeléssel érintettek: A weboldalt látogató(k)

Cookie (süti) adatok

A GDSyst weblapjának működtetése Jogos érdek
Közösségi média (Facebook, Instagram) A GDSyst a saját közösségi oldal kedvelőinek, lájkolóinak, továbbá oldalának követőinek, az oldal, illetőleg bejegyzései közösségi oldalon történő megosztóinak, komment modul hírblokkban, valamint a részére üzenetet küldőknek az adatai

A Facebook adatkezelési szabályzata az alábbi linken érhető el:

https://www.facebook.com/privacy/explanation

A Facebook cookie- szabályzata az alábbi linken érhető el:

https://www.facebook.com/policies/cookies/

A GDSyst a közösségi médiákban jelen van, tevékenységét így követni, kedvelni lehet, meg lehet ismerni. Hozzájárulás (önkéntes regisztráció a közösségi médiákban, továbbá a tartalmak önkéntes megosztása, like-olása, kommentelés)

A weboldal  cookie -kat („sütiket”) használ

A honlap böngészésével elfogadja, hogy cookie-k kerülnek elhelyezésre az Ön számítógépén az alábbi célokból.

Alábbiakban a GDSyst leírjuk, hogy milyen sütiket használ és milyen célra.

Az általunk használt cookie-k nem gyűjtenek adatokat, amelyek feltárhatnák személyes identitását, és ezért nem teszik lehetővé számunkra, hogy azonosítsuk Önt.

Ezek egy része olyan saját süti, mely nélkülözhetetlen a weboldal megfelelő működéséhez (a navigáláshoz, alapvető funkciók működéséhez, ezért az Ön által igénybe venni kívánt alapszolgáltatásokra tekintettel használatuk hozzájárulást nem igényel.

Másik részük egyéb (pl. kényelmi vagy marketing funkciót, vagy a weboldal használatának elemzését, teljesítményének javítását szolgálják) a szolgáltatás nyújtásától eltérő célokat szolgál, és ezért használatuk az Ön hozzájárulásától függ.

A Weboldalon keresztül az érintett látogató gépére települő sütik esetén az adatkezelés jogalapja:

 • Olyan sütik esetén, amelyek a Weboldal működéséhez, a Weboldalon nyújtott szolgáltatások, funkciók igénybevételéhez technikailag szükségesek: Ektv. 13/A. §., Rendelet 6. cikk (1) bek. b) pontja.
 • Olyan sütik esetén, amelyek kényelmi vagy marketing funkciót, vagy a weboldal használatának elemzését, teljesítményének javítását szolgálják: az érintett önkéntes hozzájárulása (Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont).

A jogos érdek mérlegelése

Hol hivatkozunk erre? Kinek az érdekében hivatkozunk erre? Mi az Ön érdeke (alapvető joga?) A két érdek súlyozása
IP cím

A GDSyst weblapjának, GDSyst weblapjának felhasználói, illetőleg megrendelői adatainak védelme Adatai titkossága A GDSyst az Ön és valamennyi felhasználó és megrendelő személyes adatait kiemelt biztonságú tűzfallal védi, melynek érdekében (a tűzfal) az Ön IP címét érzékeli. Az IP cím érzékelése nélkül a tűzfal nem tudná az adatbiztonsági szerepét betölteni, és a GDSyst által kezelt adatok adatbiztonsága jelentős támadásnak és jogosulatlan megismerésnek lenne kitéve. A nagy arányú adatvesztés és adatszivárgás elkerülése lényegesebb, mint az IP címének titkossága.
Cookie (süti) adatok

A GDSyst weblapjának, továbbá GDSyst weblapjának felhasználói, illetőleg megrendelői adatainak védelme (tűzfal) Adatai titkossága A GDSyst az Ön és valamennyi felhasználó és megrendelő személyes adatait kiemelt biztonságú tűzfallal védi, melynek érdekében az Ön az Ön gépén sütit (cookie) helyez el. A süti (cookie) elhelyezése nélkül a tűzfal nem tudná az adatbiztonsági szerepét betölteni, és a GDSyst által kezelt adatok adatbiztonsága jelentős támadásnak és jogosulatlan megismerésnek lenne kitéve. A nagy arányú adatvesztés és adatszivárgás elkerülése lényegesebb, mint az IP címének titkossága.
Jogos érdek: a GDSyst szolgáltatásai iránt érdeklődő, árajánlatot kérő vállalkozás jogos érdeke, hogy a szervezetén belül meghatározott Munkavállaló kapcsolattartói személyes adatait megismerhetővé tegye, átadja A GDSyst szolgáltatásai iránt érdeklődő, árajánlatot kérő vállalkozás jogos érdeke Adatai titkossága A vállalkozás rendeltetésszerű „működéséhez” elengedhetetlenek a kapcsolattartói adatok átadása, megismerhetővé tétele.
Az érintett vállalkozás Munkavállalójának munkaköri feladataihoz hozzátartozik a kapcsolattartásban történő közreműködés.

A GDSyst az alábbiak szerint használja fel az adatait

 • Tájékoztatás kérés, értesítés esetén, e-mailben vagy telefonon való tájékoztatás, értesítés
 • Ügyfélszolgálat biztosítása
 • Tájékoztatás adatvédelmi incidens esetére
 • Adatkezelői esetlegesen adatfeldolgozói nyilvántartás vezetése
 • Önéletrajz és a hozzá kapcsolódó adatok esetében az értesítés, kapcsolattartás, esetleges munkaviszony létesítése

A GDSyst általános ügyviteli célú nyilvántartási tevékenysége

A GDSyst, mint adatkezelő a szerződés alapján kezelt adatokról szerződései átlátható kezelése és teljesítése érdekében, illetőleg számviteli és adózási okokból jogszabályi kötelezettsége alapján papír alapú és elektronikus nyilvántartást vezet. Az adatkezelések célja így egyrészt a szerződések teljesítése és a szerződéses dokumentumok és adatok szerződésszerű kezelése, másrészt a jogszabályi kötelezettségek teljesítése. Az adatkezelés időtartama tekintetében minden esetben az alapszerződésre, továbbá a számviteli célú őrzésre a jelen tájékoztatóban részletezett időtartamok irányadók, különös tekintettel arra, hogy az adatkezelés az alapjogcímek tekintetében kiegészítő (járulékos) jellegű, és az adatkezelés céljával egyező céllal, az átláthatóság és pontosság érvényesülése szem előtt tartása okán történik.

A GDSyst internetes (webes) naplózási tevékenysége

A GDSyst mind a weblapján mind szerverén naplózza a tevékenységeket. A tevékenységek naplózása azt jelenti, hogy a GDSyst minden esetben figyeli és figyelemmel kíséri, hogy webes felületén pontosan ki és milyen céllal fért hozzá az adatokhoz. A GDSyst az alábbiakat naplózza:

 1. az adatkezelési művelettel érintett személyes adatok körének meghatározását,
 2. az adatkezelési művelet célját és indokát,
 3. az adatkezelési művelet elvégzésének pontos időpontját,
 4. az adatkezelési műveletet végrehajtó személy megjelölését,
 5. a személyes adatok továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjét.

Az elektronikus naplóban rögzített adatok kizárólag az adatkezelés jogszerűségének ellenőrzése, az adatbiztonsági követelmények érvényesítése, továbbá büntetőeljárás lefolytatása céljából ismerhetőek meg és használhatóak fel.

Az adatkezelés célja: A személyes adatokkal elektronikus úton végzett adatkezelési műveletek jogszerűségének ellenőrizhetősége céljából gyűjti és kezeli a GDSyst

A naplózási tevékenység jogalapja: jogszabályi rendelkezés írja elő (2011. évi CXII. törvény, azaz az Infótörvény)

A naplótevékenység során rögzített adatokat a GDSyst az adattörlést követően 10 (tíz) évig őrzi.

A GDSyst nyilvántartási tevékenysége

A GDSyst jogszabályi kötelezettsége az adatfeldolgozói és adatkezelési tevékenységéről adatvédelmi nyilvántartást vezetni. A nyilvántartások vezetésének célja a jogszabályi megfelelés és az átlátható működés biztosítása.

A nyilvántartások adattartalma:

A GDSyst a kezelésében lévő személyes adatokkal kapcsolatos adatkezeléseiről, az adatvédelmi incidensekről és az érintett hozzáférési jogával kapcsolatos intézkedésekről nyilvántartást vezet (a továbbiakban együtt: adatkezelői nyilvántartás).

Amennyiben a GDSyst  adatkezelőként  kezeli a személyes adatokat, úgy az adatkezelői nyilvántartásban rögzíti:

 1. az adatkezelő, ideértve minden egyes közös adatkezelőt is, valamint az adatvédelmi tisztviselő nevét és elérhetőségeit,
 2. az adatkezelés célját vagy céljait,
 3. személyes adatok továbbítása vagy tervezett továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjeinek – ideértve a harmadik országbeli címzetteket és nemzetközi szervezeteket – körét,
 4. az érintettek, valamint a kezelt adatok körét,
 5. profilalkotás alkalmazása esetén annak tényét,
 6. nemzetközi adattovábbítás esetén a továbbított adatok körét,
 7. az adatkezelési műveletek – ideértve az adattovábbítást is – jogalapjait,
 8. ha az ismert, a kezelt személyes adatok törlésének időpontját,
 9. a végrehajtott műszaki és szervezési biztonsági intézkedések általános leírását,
 10. a GDSyst által kezelt adatokkal összefüggésben felmerült adatvédelmi incidensek bekövetkezésének körülményeit, azok hatásait és a kezelésükre tett intézkedéseket,
 11. az érintett hozzáférési jogának érvényesítését e törvény szerint korlátozó vagy megtagadó intézkedésének jogi és ténybeli indokait.

Amennyiben a GDSyst   adatfeldolgozóként  jár el, úgy az általa az egyes adatkezelők megbízásából vagy rendelkezése szerint végzett adatkezeléseiről nyilvántartást vezet (a továbbiakban: adatfeldolgozói nyilvántartás). Az adatfeldolgozói nyilvántartásban az adatfeldolgozó rögzíti:

 1. az adatkezelő, az adatfeldolgozó, a további adatfeldolgozók, valamint az adatfeldolgozó adatvédelmi tisztviselőjének nevét és elérhetőségeit;
 2. az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése szerint végzett adatkezelések típusait;
 3. az adatkezelő kifejezett utasítására történő nemzetközi adattovábbítás esetén a nemzetközi adattovábbítás tényét, valamint a címzett harmadik ország vagy nemzetközi szervezet megjelölését;
 4. a végrehajtott műszaki és szervezési biztonsági intézkedések általános leírását.

Az adatkezelési és adatfeldolgozói nyilvántartásokat az adattörléstől számított 10 (tíz) évig megőrizni jogszabályi kötelezettségünk.

A GDSyst  adattovábbítása/partnerei 

Adat Címzett (név szerint) Címzettek kategóriái és kategória okai
Tárhelyszolgáltató EZIT Korlátolt Felelősségű Társaság (tárhelyszolgáltató)

 • Rövidített elnevezés: EZIT Kft.
 • Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
 • Cégjegyzékszám: 01-09-968191
 • Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
 • Adószám: 23493474-2-41

E-mail:
info@ezit.hu

Az EZIT Kft. a GDSyst tárhelyét biztosítja, tartalmát nem figyeli, és nem módosítja (kivéve, ha a Hatóság vagy Bíróság jogerősen erre kötelezi), kizárólag a GDSyst részére biztosít tárhelyet.
Adatvédelmi tájékoztató:
https://www.ezit.hu/adatvedelem/
E-mail EZIT Korlátolt Felelősségű Társaság (tárhelyszolgáltató)

 • Rövidített elnevezés: EZIT Kft.
 • Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
 • Cégjegyzékszám: 01-09-968191
 • Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
 • Adószám: 23493474-2-41

E-mail:
info@ezit.hu

Az EZIT Kft. a GDSyst tárhelyét biztosítja, tartalmát nem figyeli, és nem módosítja (kivéve, ha a Hatóság vagy Bíróság jogerősen erre kötelezi), kizárólag a GDSyst részére biztosít tárhelyet.
Adatvédelmi tájékoztató:
https://www.ezit.hu/adatvedelem/
A GDSyst weblapja (beleértve annak kódolását), az azokon keresztül érkező, illetőleg tárolt tartalom GIGANT HUNGARY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (webfejlesztő)

 • Rövidített elnevezés: GIGANT HUNGARY Kft.
 • Székhely: 2234 Maglód, Bajcsy-Zsilinszky utca 57.
 • Képviseli: Zsichla Máté János
 • Cégjegyzékszám: 13-09-193032
 • Bejegyző bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
 • Adószám: 14672172-2-13
 • E-mail: admin@profihonlap.hu
A GDSyst weblapjának kezelése, karbantartása, fejlesztése adatfeldolgozó partnerként.

Kizárólag adatfeldolgozói tevékenységet végez a szerződésben meghatározott feladatainak teljesítése érdekében.

Adatvédelmi és titoktartási kiegészítéssel rendelkező szerződés alapján végzi a tevékenységét.

Statisztikai célú adatok az AdWords felületen Google LLC (“Google”)
Székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok
Adatkezelő a hirdetéskezelő (AdWords vonatkozásában)

Adatvédelmi tájékoztatója:

https://policies.google.com/?hl=hu

Internetes adatok UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság (Internet és telefon szolgáltató)

 • Rövidített elnevezés: UPC Magyarország Kft.
 • Székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 30-34. Haller Gardens. ép.
 • Cégjegyzékszám: 01-09-366290
 • Adószám: 10987278-2-44

Kézbesítési e-mail cím: cegkapu@upc.hu

A UPC Magyarország Kft., a GDSyst internet szolgáltatója, kizárólag adatfeldolgozó tevékenységet végez, fő célja az internet szolgáltatás a GDSyst részére történő biztosítása.

Adatvédelmi nyilatkozat:

https://www.upc.hu/rolunk/adatvedelem/

https://www.upc.hu/pdf/aszf/adatkezelesi_tajekoztato_20180525.pdf

Mobiltelefon adatok (telefonszám, hívás ideje, időtartama, vége, hívások száma UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság

 • Rövidített elnevezés: UPC Magyarország Kft.
 • Székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 30-34. Haller Gardens. ép.
 • Cégjegyzékszám: 01-09-366290
 • Adószám: 10987278-2-44

Kézbesítési e-mail cím: cegkapu@upc.hu

A UPC Magyarország Kft., a GDSyst mobiltelefon és mobilinternet szolgáltatója, kizárólag adatfeldolgozó tevékenységet végez, fő célja a mobiltelefon és mobilinternet szolgáltatás a GDSyst részére történő biztosítása.

Adatvédelmi nyilatkozat:

https://www.upc.hu/rolunk/adatvedelem/

https://www.upc.hu/pdf/aszf/adatkezelesi_tajekoztato_20180525.pdf

Esetleges további adattovábbítás vagy felhasználás Hozzájárulás: ha Ön kéri, vagy új adatkezelési tevékenység során a hozzájárulást a GDSyst megfelelő előzetes tájékoztatás mellett kérte és Ön kifejezetten és tevőlegesen azt elfogadta.

Jogszabályi kötelezettség: az egyes hatósági eljárások során a hatóságok jogosultak a GDSyst -től adatokat bekérni.

Jogos érdek: a GDSyst jogvita esetén, illetőleg hatósági eljárásokban jogosult az érdekeit és érveit megvédeni, e célból a kezelt adatokat felhasználhatja. Amennyiben Önnek a GDSyst -vel jogvitája keletkezne, úgy a GDSyst jogosult az Ön adatait (beleértve valamennyi papír alapú és elektronikus levelezést) jogi képviselőjének (ügyvédjének) is továbbítani.

Hozzájárulás

Jogszabályi kötelezettség

Jogos érdek

A GDSyst partnerei által végzett naplózási tevékenység

GDSyst fent felsorolt, informatikai rendszereket üzemeltető és használó partnerei- a GDSyst– hez hasonlóan- informatikai naplózási tevékenységet folytatnak. Kérem, hogy az általuk folytatott naplózási tevékenységre vonatkozó szabályokról, illetőleg a naplózási tevékenységükről szíveskedjenek a partnereknél tájékozódni. A tájékozódás elősegítése érdekében a partnerek elérhetőségét a partnereket felsoroló táblázatban felsoroltuk.

Adatok tárolásának időtartama

KEZDETE VÉGE
Szolgáltatás iránti érdeklődés

Az adatkezelés kezdete a szolgáltatás iránti érdeklődés megtételekor.

A szolgáltatás iránti érdeklődés esetén a szerződéskötés hiányában a személyes adatok 2 (két) hétig kerülnek tárolására majd a vállalkozás véglegesen és visszavonhatatlanul törli.
Árajánlat

 

Az adatkezelés kezdete az árajánlat iránti érdeklődés megtételekor.

Az ajánlati kötöttség fennálltáig (2013. évi V. tv. 6:65. §), de legkésőbb az ajánlatkéréstől számított 3 (három) hónapig.
Önéletrajz

 

Az adatkezelés kezdete az önéletrajz beérkezése.

A beérkezéstől számított három (3) hónapig van tárlova azon személyek önéletrajza, akik nem töltenek be pozíciót a vállalkozásnál, és nem járulnak hozzá ez időn túli adatkezeléshez.

Három hónapnál rövidebb a megőrzési idő, ha Ön kéri a a személyes adatok törlését (Hozzájárulás visszavonása)

Az Ön által a GDSyst részére küldött elektronikus levél, illetőleg a GDSyst által az Ön részére küldött válaszlevél szöveges, képi vagy egyéb tartalma.

Adatkezelés kezdete az elektronikus levél beérkezésének napja.

 

Szerződéses szolgáltatással kapcsolatos tartalom:

Legfeljebb 8 (nyolc) év (elektronikus levelezési felületről lementve)

(igényérvényesítési jog lehetősége és jogszabályi őrzési kötelezettség teljesítésének végső időpontja)

Egyéb tartalom:

2 (kettő) hét, amennyiben a levelezés tartalmilag nem újabb megrendelni kíván termékre irányul

Az Ön által a GDSyst részére Facebook-on küldött elektronikus üzenet, illetőleg a GDSyst által az Ön részére küldött válaszlevél szöveges, képi vagy egyéb tartalma.

Adatkezelés kezdete az elektronikus üzenet beérkezésének napja.

A GDSyst facebook és Instagram

oldalán kezelt személyes adatok

Adatkezelés kezdete az oldal követés és lájkolás napja

bejegyzés/üzenet/hozzászólás közzététel

napja

Szerződéses szolgáltatással kapcsolatos tartalom:

Legfeljebb 8 (nyolc) év (Facebook üzenetei közül lementve)

(igényérvényesítési jog lehetősége és jogszabályi őrzési kötelezettség teljesítésének végső időpontja)

Egyéb tartalom:

2 (kettő) hét, amennyiben a levelezés tartalmilag nem újabb megrendelni kíván szolgáltatásra irányul vagy a már megrendelt szolgáltatással kapcsolatos

A Facebook-on (és a hozzá kapcsolódó Instagram közösségi oldalon) kezelt adatok tekintetében az alábbi partnerünk által kiadott tájékoztatókban tájékozódhat:

a Facebook adatkezelési szabályzata az alábbi linken érhető el:

https://www.facebook.com/privacy/explanation

a facebook cookie- szabályzata az alábbi linken érhető el:

https://www.facebook.com/policies/cookies/

az Instagram adatkezelési szabályzata:

https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388/

Fogyasztói panaszra vonatkozó adatok

Az adatkezelés kezdete a fogyasztói panasz a GDSyst részére történő beérkezésének napja.

A GDSyst a fogyasztói panasz adatait a panaszeljárás saját hatáskörben történő sikeres kezelését, vagy a panasszal kapcsolatos hatósági és/vagy bírósági eljárás jogerős lezárását követő 5 (öt) évig őrzi.

Az Ön jogai

Adatvédelemmel kapcsolatos kérdéseivel, igényeivel az alábbi elérhetőségek egyikén tájékozódhat

Adatvédelemmel kapcsolatos kérdéseivel, igényeivel az alábbi elérhetőségek egyikén tájékozódhat:

 • Elektronikus levél formájában vállalkozó elektronikus levelezési címére írt levéllel:

gdsyst@gdsyst.com

iroda@gdsyst.hu

 • Papír alapú levélben és személyesen a GDSyst székhelyére:

 2800 Tatabánya, Búzavirág utca 4. 2. emelet

 • Telefonon az alábbi számon:

+36 31/ 781-62-64

+36 31/ 780-44-12

A) Eljárási szabályok

Tájékoztatás nyújtása

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 30 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat, illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.

Adatok helyesbítése, zárolása, törlése

A GDSyst a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.

Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) írásban vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus úton közöljünk elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Tiltakozás

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 30 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve, ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.

B) Érintetti jogok

Tájékoztatás kérése

Az Ön kérésére a GDSyst tájékoztatást ad az Önre vonatkozó és a GDSyst által kezelt, illetve a GDSyst vagy a GDSyst által megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatásra irányuló feladatait a GDSyst az Ön kérésének kézhezvételéről számított 14 (tizennégy) napon belül teljesíti.

Helyesbítés

Amennyiben Ön vagy a GDSyst észleli, hogy az általa kezelt személyes adata pontatlan, hibás vagy egyéb okból nem megfelelő, akár az Ön kérésére, akár a GDSyst saját intézkedése folytán a GDSyst a hiányos/hibás adatokat pontosítja.

Törlés

Bármikor kérheti személyes adatai végleges és helyreállíthatatlan törlését akkor, ha az adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeli a GDSyst, a GDSyst vagy az Ön jogos érdeke, továbbá a kötelező jogszabályi tárolási és őrzési kötelezettségek teljesítése érdekében történő adatkezelés esetén a GDSyst nem tudja az Ön adatait törölni.

A GDSyst az adatkezelés céljának megszűnésével egy időben a személyes adatot törli. Szinén törli a GDSyst az adatot, ha bebizonyosodik, hogy az adatok kezelése valamely okból jogellenes, illetőleg akkor is ha annak törlését hatóság, vagy bíróság jogerősen elrendeli.

Zárolás (adatkezelés korlátozása)

Ön bármikor kérheti, hogy az Ön által a GDSyst részére megadott adatok egyes részei, illetőleg valamennyi adat tekintetében az adatfeldolgozás korlátozva legyen.

A GDSyst az adattörlésre irányuló kérelme esetén nem törli, hanem zárolja az adatot akkor, ha az adattörlés az Ön jogos érdekét sértené. A zárolt adatokat a GDSyst csak addig kezeli, ameddig a zárolásra okot adó cél fennáll, azt követően a zárolt adatok is törlésre kerülnek.

Hozzájárulás visszavonása

Önnek bármikor joga van arra, hogy a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását korlátozás és indokolás nélkül visszavonja.

A hozzájárulása hírlevél és elektronikus reklámüzenet esetén a valamennyi Önnek küldött hírlevelünkben és elektronikus reklámüzenetünkben megtalálható leiratkozási link segítségével egyszerűen és gyorsan visszavonható.

Hozzáférés az általunk kezelt adataihoz

Ön bármikor jogosult a GDSyst által kezelt adataihoz hozzáférni, azokkal rendelkezni.

Az adatai kikérése vagy módosítása során- amennyiben a GDSyst részéről a kérelmező vagy módosító személyét illetően kétség merülne fel- az Ön adatai biztonsága, és az adatainak védelme érdekében- a GDSyst jogosult meggyőződni arról, hogy az adatok kikérése vagy módosítása ténylegesen az Ön döntése. E célból a GDSyst jogosult Önt egy vagy több elérhetőségén is megkeresni.

Tiltakozás joga

Ön tiltakozhat az adatai kezelése ellen akkor, ha

 • azok kezelésére vagy továbbítására azért kerül sor, hogy a GDSyst a jogi kötelezettségeit teljesíthesse, vagy
 • arra a GDSyst, a GDSyst-től adatot átvevő személy(ek), illetőleg valamely harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (kivéve, ha ezt közvetlenül valamely törvény elrendelte), vagy
 • az Ön adatainak felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzésre, közvélemény- kutatásra, avagy tudományos kutatás céljára irányul.

Egyéb speciális jogszabályok erre további egyedi eseteket is meghatározhatnak.

Adatai hordozhatósága

Önnek joga van ahhoz, hogy a GDSyst által kezelt adatait kikérje, illetőleg- amennyiben ez technikailag is megvalósítható- az adatai harmadfik fél részére történő átadását kérje. Az adatait ebben az esetben- amennyiben az technikailag megoldható- a GDSyst a kérésének megfelelően akár interneten keresztül továbbítva, akár  optikai adathordozóra  kiírva biztosítja Ön, vagy az Ön által megjelölt harmadik személy részére.

Az adatai hordozhatósága jogát kizárólag akkor tudjuk biztosítani, ha az Ön adatai a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint még nem kerültek törlésre. Törölt adatok hordozhatóságát biztosítani nem tudjuk.

Az adatai hordozhatóság keretében történő kikérése során- amennyiben a GDSyst részéről a kérelmező személyét illetően kétség merülne fel- az Ön adatai biztonsága, és az adatainak védelme érdekében a GDSyst jogosult meggyőződni arról, hogy az adatok kikérése ténylegesen az Ön döntése. E célból a GDSyst jogosult Önt egy vagy több elérhetőségén is megkeresni.

Az Ön jogai automatizált döntéshozatal esetén

Automatizált döntéshozatal minden olyan eljárás vagy módszertan, melynek során technikai automatizmus értékeli ki. A GDSyst nem alkalmaz profilozásra is alkalmas informatikai automatizmusokat, melyek az Ön jogaira nézve jelentős kihatással bírnak.

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

A Hatósághoz történő panasz benyújtásának joga

Ön az adatkezeléssel kapcsolatos panaszát jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és

Információszabadság Hatóság részére benyújtani.

Weblap: https://naih.hu/

Panaszbejelentés online:  https://naih.hu/online-uegyinditas.html

Panaszbejelentés levélben: 1125 Budapest, Erzsébet fasor 22/c

Bírósághoz fordulás joga

Ön az adatkezeléssel összefüggésben jogosult bírósághoz fordulni. A perre a Törvényszék illetékes, Ön választása szerint a GDSyst-el szembeni keresetlevelét az Ön lakóhelye szerinti bíróság részére is benyújthatja.

Kártérítés, sérelemdíj

Ön az adatai jogellenes kezelése, vagy az adatbiztonsági követelmények megsértése esetén kérhet kártérítést, illetőleg sérelemdíjat, kivéve, ha azt a GDSyst adatkezelésén kívüli elháríthatatlan ok idézte azt elő, illetőleg, ha a kár vagy a személyiségi jogainak megsértése az az Ön szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából ered.

Adatbiztonság

A GDSyst minden tőle elvárható módon és rendelkezésére álló technikai eszközzel igyekszik az adatok biztonságát garantálni, ennek érdekében minden szükséges lépést megtesz, ennek körében az adatokhoz való hozzáférést szigorúan korlátozza. A GDSyst gondoskodik az átadott személyes adatok biztonságáról és mindent megtesz azok megváltoztatásának, jogosulatlan hozzáférésének, nyilvánosságra hozatalának, törlésének, sérülésének és megsemmisülésének megakadályozása és felderítése érdekében. A GDSyst biztosítja Önt, hogy adatai a jelen tájékoztatóban foglaltakon túl semmilyen más célra nem kerülnek felhasználásra.

Egyéb rendelkezések

A GDSyst a vonatkozó jogi szabályozásnak megfelelő módon értesíti Önt arról, ha a jelen Adatvédelmi Tájékoztató valamely tartalmi eleme megváltozik, bővül.

Adatvédelemmel kapcsolatos további hasznos oldalak, információk:

Adatvédelmi Hatóság honlapja (adatvédelmi jogai, gyakorlatok, állásfoglalások, bejelentések és egyéb tájékoztatás):

http://naih.hu/

Az Európai Adatvédelmi Testület internetes elérhetősége (adatvédelmi jogai, gyakorlatok, állásfoglalások, és egyéb tájékoztatás):

https://edpb.europa.eu/

A Nemzeti Hírközlési és Média Hatóság elérhetősége (reklámokkal, hírlevelekkel, elektronikus reklámmal, elektronikus kereskedelemmel kapcsolatos tájékoztatás és állásfoglalások, egyéb szakmai anyagok):

http://nmhh.hu/

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság tájékoztatása az elektronikus kereskedelemmel kapcsolatosan:

http://fogyasztovedelem.kormany.hu/node/2704

1. számú melléklet

Az Adatkezelési Tájékoztatóban alkalmazott fogalmak leírása

 1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a jelen Szabályzatban: „érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható
 2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés
 3. „az adatkezelés korlátozása” vagy „zárolás”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából
 4. „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják
 5. „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni
 1. „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető
 2. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja
 3. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel
 4. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak
 5. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak
 6. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez
 7. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi
 8. adatbiztonság: a személyes adatok jogosulatlan kezelése, így különösen megszerzése, feldolgozása, megváltoztatása és megsemmisítése elleni szervezési, technikai megoldások és eljárási szabályok összessége; az adatkezelésnek az az állapota, amelyben a kockázati tényezőket – és ezzel a fenyegetettséget – a szervezési, műszaki megoldások és intézkedések a legkisebb mértékűre csökkentik
 9. hardver eszköz: valamennyi olyan eszköz, amelynek feladata az informatikai rendszer folyamatos működésének biztosítása, vagy amely bizton sági adatmentésre, avagy másolatok készítésére szolgál, valamint amely elektronikus vagy egyéb módon a számítógép külső behatás elleni védelmét szolgálja
 10. hírközlő eszköz: bármilyen technikai eszköz, technológiai eljárás, amely egy vagy több fogadó személy számára jelzések, adatok és információk továbbítására vagy fogadására alkalmas
 11. információs önrendelkezési jog: az Alaptörvény VI. cikkében biztosított személyes adatok védelméhez való jognak az a tartalma, hogy mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról
A felhasználói élmény fokozásának érdekében weboldalunk úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. Ezzel kapcsolatosan további információt a következő oldalon talál: adatvédelem Elfogadom

Adatvédelmi tájékoztató

Az üzemeltető Dr. Glázer Noémi EV. adatvédelmi irányelveivel kapcsolatosan ezen az oldalon további tájékoztatást kaphat.

Működéshez szükséges cookiek

Weboldalunk sütiket használhat a honlap optimizálásának céljából. A Sütik fontosak a weboldal megfelelő működéséhez, valamint a sütiket a felhasználói élmény fokozásának érdekében is használunk. Segítségükkel statisztikai adatokat gyűjtünk az oldal optimális működéséhez, és az érdeklődőnk preferenciáinak megfelelően fejlesztjük tovább weboldalunkkat. A honlap által használt sütik részletezése Alapvető it biztonságtechnológiai szempontok alapján a tűzfalunk által elhelyezett sütik nem tilthatóak le, hiszen ez az oldal biztonsági kockázatát növelné.